Õppehoone projekteerimine, renoveerimine ja sisustamine

“Hariduse infrastruktuuri arendamine” meetme “Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamine”

Projekti nimi: Õppehoone projekteerimin, renoveerimine ja sisustamine

Projekti number: 2.5.0201.11-0069

Projekti kestvus: 01.11.2010- 31.08.2013
Projekti eesmärgid: Kaasajastada kooli õppe- ja olmetingimused ning tagada kvaliteetne ja konkurentsivõimeline kutseõpe. Õppehoone renoveerimise kaudu kavatsetakse lahendada peamised probleemid: elektrisüsteemi väljavahetamine, ventilatsioonisüsteemi rajamine, maja soojustamine, seminariruumi rajamine, õppelaborite ja auditooriumide renoveerimine ja laborite, klasside ja vaheruumide sisustuse kaasajastamine. Ajakohased õppelaborid võimaldavad õpetajail maksimaalselt rakendada oma teadmised ja oskused õpilaste kutse- ja erialasele ettevalmistamisele ning aitavad kaasa kutseõppe kvaliteedi tõusule.

Õppehoone renoveerimine on kooli jaoks pöördelise tähtsusega, et saavutada õppetegevuses uus kvaliteet. Õppehoone kaasajastamisega saavutatakse kõige olulisem Räpina Aianduskooli õppe- ja olmetingimuste parandamiseks planeeritud renoveerimine, millega tagatakse investeeringute tulemuse komplektsus.

Projekti tegevused: Projektiga on kavandatud kogu õppehoone renoveerimise lõpuleviimine hõlmates kolm õppekorpust, administratiivkorpust saaliga, raamatukogu ja abiruume. Lisaks ehitatakse õppehoone ümber olevad pinnakonstruktsioonid, sh. kõnniteed, sõiduteed ja platsid ning soetatakse kunstiteos.

Õppehoone on nelja korruseline ning renoveeritavat netopinda on pea 7500 m2. Kavandatud on hoone kolmanda korruse katuslaele välja ehitada 70-kohaline seminariruum. Teisele korrusele on kavandatud raamatukogu laiendus koos välisseintesse uute akende tegemisega. Hoones tervikuna on planeeritud väljavahetada vee- ja kanalisatsiooni ja elektrisüsteem koos valgustitega ning hoones tagatakse vastavus tuleohutuse nõuetele. Ümber maja säilitatakse olemasolev kõrghaljastus, kuid uuendatakse sadevete kogumise süsteem suunates sadeveed majast eemale jõkke.

Projekti käigus renoveeritakse-rajatakse ja sisustatakse õppelaborid ja -klassid (floristide praktikaklass; botaanika-bioloogia õppeklass; hüdroloogia, geodeesia õppeklass; melioratsiooni õppeklass; keskkonnaõpetuse, töökeskkonna ohutuse õppeklass; keemia, väetus mullaõpetuse labor; puuviljanduse ja dendroloogia õppeklass; füüsika, matemaatika õppeklass; joonestamise klass jt) ning nendega seonduvate tugistruktutuuride ruumid (raamatukogu, saal, abiruumid, rekreatsiooniruumid, admin. ruumid jt).

Ehitustöödega on planeeritud alustada 2011.a. septembris. Remondiperioodil ehk ühel õppeaastal on kavandatud õppetöö korraldamine erinevates asendusruumides.

Projekti kogumaksumus: 5 009 966,81 eurot

ERF toetus: 4 137 990,62 eurot