Müügi- ja teenindusalane inglise keel (täiendkoolitus)

MÜÜGI JA TEENINDUSALANE INGLISE KEEL   

 

  Koolituse kogu maht ak. tundides (45 min.):

 50 ( 40 kontakttundi)

 

s.h. – auditoorse töö maht tundides

10

 

– praktilise töö maht tundides

30

 

– iseseisva töö maht tundides

10

 

Õppekava koostamise alus
Kutsestandard, keeletasemed (A2), kaubandus-, aiandus-, turismierialade riiklikud õppekavad

Kursuse läbiviimiseks vajalike sertifikaatide/litsentside olemasolu:

Eesmärk :
Piirkonnas teenindusvaldkonnas ja müügitöö alal töötavate täiskasvanute inglise keele kui töö- ja suhtluskeele parandamine.
Valmisoleku loomine suhtlemiseks välismaalastega. Keeleoskuse tõstmine A2 tasemele.
Kursuse läbinu:
– on inglisekeelses suhtluses enesekindlam
– oskab ennast, oma tööd ja ettevõtet tutvustada
– oskab end tööalastes situatsioonides mõistetavaks teha ja oskab välja selgitada kliendi soovid
– oskab klienti suunata, anda nõu ja abistada teenindusega seotud probleemide lahendamisel
– oskab kirjutada lühiteate, lihtsa vastuse kirjale/e-kirjale, mis on seotud tema töövaldkonnaga
– oskab koostada hinnapakkumise vormistatuna rahvusvahelise tava kohaselt
– oskab koostada inglisekeelse CV ja kaaskirja
Sihtrühm ja selle kirjeldus
Kursuse sihtgrupiks on inimesed, kes töötavad klienditeenindajana ja müügi alal: müüjad, toitlustusettevõtete töötajad, turismiettevõtete töötajad, müügitööga seotud tootmisettevõtete töötajad jt .
Koolituse vajaduse aluseks on piirkonnas teeninduses töötavate inimeste suur huvi praktilise inglise suhtluskeele vastu. Kagu-Eestis suureneb järjest ettevõtet arv, kes soovivad oma teenuseid ja tooteid pakkuda väljapoole Eestit.
Õppegrupi suurus 12
Nõuded õpingute alustamiseks (millised eelnevad teadmised ja oskused on vajalikud, haridustase, koolitus või kogemus)
Kuulumine sihtrühma, eelistatud on põhi- ja keskhariduse teenindajad. Vajalik on keeleoskus A1 tasemel.

 

  

 

Õppekava struktuur1.auditoorse töö teemad
1. Enesetutvustus: mina, minu hobid ja minu pere – 1 t (seminar ja praktiline grupitöö – osalejad esitlevad ennast inglise keeles)
2. Minu töö, amet ja erialased oskused – 1 t (seminar ja praktiline grupitöö – suuline esitlus, sõnavara kasutatakse kursuse lõpus CV ja kaaskirja koostamisel)
3. Ettevõtte tutvustamine. Kirjeldused kodulehel. – 3 tundi (seminar ja praktiline iseseisev töö – ettevõtte ja pakutavate teenuste lühitutvustus
Kokkulepped. Teated. Kellaajad. Kuupäevad. Pühad – 1 tundi (loeng/seminar)
4. Teenindamine telefoni teel. Pöördumised, tervitamine, tähthaaval kordamine. – 2 tundi (seminar ja praktiline grupitöö – suhtlussituatsioonide läbimängimine)
5. Suhtlemine kirjalikult. Tava- ja e-kiri. Kirja vormistamine. Arvutialane sõnavara. Hinnapakkumise koostamine. 3 tundi (Seminar ja praktiline iseseisev töö – koostatakse lühike ettevõtte teenuseid tutvustav tavakiri ja e-kiri ja hinnapakkumine)
6. Konfliktsituatsioonid. Kaebused. Viisakas vastamine suuliselt ja kirjalikult. – 4tundi (seminar ja praktiline grupitöö – suhtlussituatsioonide läbimängimine)
7. Toitlustamine. Teenindamine toitlustusasutustes – 2tundi (seminar ja praktiline grupitöö – suhtlussituatsioonide läbimängimine))
8. Kaubandus. Teenindamine müügiettevõttes – 3tundi (seminar ja praktiline grupitöö – suhtlussituatsioonide läbimängimine)
9. Teenindamine bensiinijaamas – 1tund (seminar ja praktiline grupitöö – suhtlussituatsioonide läbimängimine)
10. Loodus. Matkamine. Turism. Teenindamine turismiettevõtetes, aiandis – 3tundi (seminar ja praktiline grupitöö – suhtlussituatsioonide läbimängimine)
11. Eesti ja oma kodukoha tutvustamine. Vaatamisväärsused. – 2tundi (seminar ja praktiline iseseisev töö – kodukoha vaatamisväärsuseid tutvustav lühikirjeldus)
12. Teised teenindusvaldkonnad – 3tundi (loeng/seminar – erialane sõnavara ja väljendid)
13. Grammatika -5tundi (loeng/seminar)
14.Kordamine. Õpitud sõnavara meenutamine ja taaskasutamine. – 4tundi (praktiline grupitöö – suhtlussituatsioonide läbimängimine)
15. Inglisekeelse CV koostamine – 2 tundi
2. praktilise töö lühikirjeldus
Auditoorsel tööl on rõhk praktilise keeleoskuse arendamisel läbi rühmatöö ja iseseisvate kirjalike tööde – eesmärgiks arendada inglise keeles suhtlemisoskust erinevates tööalastes tüüpsituatsioonides ja omandatud sõnavara praktikas rakendamine enese ja oma ettevõtte tutvustamisel jms. Kursuse läbinu oskab koostada ametlikus vormis kirja, e-kirja ja hinnapakkumise, oskab koostada oma CV ja kaaskirja.
Praktiliseks tegevuseks on suhtlemine käsitletavatel teemadel I.1 – I.12Enamik auditoorsest tööst toimub praktiliste situatsioonide ja probleemide läbitöötamisena: toimub erinevate teenindusalaste olukordade läbimängimine rühmatööna, individuaalsed esitlused ja kirjalikud praktilised tööd. Kõik iseseisvad tööd on praktilise suunitlusega
3. Iseseisvad tööd (10 tundi):
– Valmistada ette tutvustus teemal: Mina, minu pere ja hobid (suuline tutvustus) 2h
– Tutvustada oma tööd (suuline tutvustus, kasutada ka CV ettevalmistamisel)) 2h
-Tutvusta oma ettevõtet ja selle pakutavaid teenuseid (kirjalik info nt kodulehel ja kirjades kasutamiseks) 2h
– Hinnapakkumise koostamine tavakirjana ja e-kirjana 2h
– CV ja kaaskirja koostamine 2h

Nõuded õpingute lõpetamiseks : Osalemine minimaalselt 80 % ulatuses. Iseseisvate tööde sooritamine.

Põhilektori või -õppejõu andmed (Katrin Kangur, katrin.kangur@ut.ee; 50 18 227TÜ maailmakirjanduse doktorant. Õppetöö kogemus TÜ skandinavistika osakonnas loengute läbiviimisel (2009-2010). Läbitud kursused:  Inglise keelt kõnelevate maade ühiskond ja kultuur.,  Inglise keele grammatika,  Inglise ärikeel.Kasutanud inglise keelt 2,5 a töötades müügijuhina rahvusvahelises ettevõttes