Murude hooldus 10.06.2014 H. tasuta

Õppekava nimetus: Murude hooldus

Koolituspäevad: 10.-12.juuni 2014, algus kell 11.00
H: tasuta, toetab Euroopa Liit ja Eesti riik

Õppekava kinnitamise kuupäev ja käskkirja nr. 1-19/26 27.02.2014
Õppekavarühm (lähtudes ühtsest hariduse liigitusest ISCED 97): aiandus
Õppekeel: eesti keel
Õppekava kogumaht ak. tundides (45 min.) ja struktuur: 24
s.h kontaktõppe maht ak. tundides (45 min.): 24
Millest: auditoorse töö (õpe loengu, seminari, õppetunni või koolis määratud muus vormis) maht ak. tundides 8
praktilise töö (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas)
maht ak. tundides 16
– ja õpetaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht ak. tundides (kui on) 0
Õppekava koostamise alus
Abiaednik tase 2, nooremaednik tase 3 kutsestandard, Räpina Aianduskooli aedniku õppekava

Kursuse läbiviimiseks vajalike sertifikaatide/litsentside olemasolu: X

Sihtrühm ja selle kirjeldus:

Koolitus on mõeldud madala haridustasemega või madala kvalifikatsiooniga aianduse ja maastikuehituse valdkonnas töötavatele inimestele.
Grupi suurus: 12 inimest
Õppe alustamise nõuded:
Eelistatakse madala haridustasemega või aegunud kvalifikatsiooniga isikuid, kes töötavad aianduse või maastikuehituse valdkonnas, muud nõuded puuduvad.

Õppe eesmärk:
Õpetusega taotletakse, et õppija määrab haljasala muru hooldamistööde optimaalset järjekorda, korraldab ja viib efektiivselt läbi erinevaid hooldustöid, kasutades selleks sobivaid tehnilisi vahendeid oskuslikult ja ohutult.
Õpiväljundid :
Kursue läbinu:

1. Teab murude hooldamise peamisi võtteid ning oskab neid praktiliselt teostada
2. Oskab kasutada niidukit, murutraktorit ja trimmerit .
Õppe sisu (peamised teemad ja alateemad);
1. auditoorse töö teemad 8 tundi
1. Rajamistööde järjekord kvaliteetmuru saavutamiseks (1tund) :
Umbrohutõrje , maapinna ettevalmistamine muru rajamiseks( kultiveerimine, väetise lisamine või lõimise parandamine,pinna libistamine siledaks, eelrehitsemine, külvijoonte mahamärkimine, külvamine (seemnete valik, segamine, külvi tihedus ja tehnoloogia, ) käsitsi või puisturiga, rehitsemine, rullimine., pinnase niiske hoidmine kogu idanemise ajal.
2. Murude hooldamise peamised võtted läbi vegetatsiooniperioodi (2tundi):
Rullimine, remontimine, lisakülv, õhustamine, multsimine, väetamine, niitmine, kastmine,
umbrohtude ja sambla tõrje
3. .Niitmine kui tähtsaim hooldusvõte ja selle kergendamist mõjutavad võtted , tööriistad – ja masinad. Niitekõrgus, -sagedus. 1h
4. Murude hooldamise soovitused Eesti kliimas. 0,5 tundi
5. Kultuur- ehk universaalmuru, varjumuru ja lillemuru hooldamise erisused. 0,5 tundi
6.Vastrajatud ja siirdemuru hooldamine. 0,5 tundi
7. Muruservade hooldamine. 0,5 tundi
8. Murude haigused. 0,5 tundi
9. Murude hooldamise peamised probleemid ja nende lahendamise võimalused. 0,5 tundi
10. Ohutustehnika erinevate tehniliste vahendite kasutamisel. 1 tund

2. praktilise töö lühikirjeldus nimetused ja mahud tundides 16 tundi
-Murude hooldamise riistad ja tarvikud. Näited erinevate riistade kasutamise kogemustest. 1 tund
-Niitmine erinevate niidukitega: käsiniidukid- elektrilised, bensiinimootoriga niidukid 4 tundi
-Niitmine erinevate murutraktorite-, raideritega , hüdraulilise koguriga murutraktoriga; 4 tundi
-Töötamine erinevate lisaseadmetega. 1 tund
-Trimmerid, kombitrimmerid (oksalõikurid, äärelõikurid, hekilõikur),- trimmerite ehitus, ohutustehnika, kasutusjuhendid, masina hooldus, praktiline töö erinevate trimmeritega (Erineva võimsusega trimmerid) 4 tundi
– Masinate hooldus. 2 tundi

3. iseseisva töö kirjeldus (Kirjeldatakse õppe mahus kajastatud ning koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö põhisisu.)

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid
Nõutav on osalemine 100% ulatuses.

Hindamine on mitteeristav: arvestatud või mittearvestatud.
Hinnatakse järgmiste praktiliste tööde nõuetekohast sooritamist:
1.Muru niitmine niidukiga
-niite kvaliteet,kõrguse reguleerimine, sirgus
-vahelejättude puudumine või olemasolu
-ohutustehnika tagatus
2. Muru niitmine murutraktoriga
-niite kvaliteet,kõrguse reguleerimine, sirgus
-vahelejättude puudumine või olemasolu
-ohutustehnika tagatus
3. Niitmine trimmeriga
-niite kvaliteet,kõrguse reguleerimine, sirgus
-vahelejättude puudumine või olemasolu
-ohutustehnika tagatus

Põhilektori või -õppejõu andmed
Tarmo Loid, VT Haljastus OÜ, 12 a kogemust maastikuehitajana, 3 a kogemus maastikuehituse õpetajana Räpina Aianduskoolis, Luua Metsanduskool, kutseeksami komisjoni liige