Menüüde koostamine ja hinnakujundus toitlustusteenuse pakkujale

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

Koht: Räpina Aianduskool, Aianduse 6, Räpina
Aeg: 11.11. – 26.11.2020 ÕPPEGRUPI MITTEKOMPLEKTEERUMISE TÕTTU JÄÄB ÄRA!
Õppepäevad:
K-N, 11.-12. nov.
K-N, 18. – 19. nov.
K-N, 25. – 26.nov.
Kolmapäeviti toimub õppepäev kell 14.00 – 17.15
Neljapäeviti toimub õppepäev kell 10.00 – 13.15

Maht: 30 ak tundi (26 kontakttundi)
Koolitajad: Eve Holsmer, Valdur Truija

Sihtgrupp:
• Aegunud erialaste oskustega töötajad (sh vanuses 50+), kes soovivad täiendada teadmisi ja tõsta konkurentsivõimet, rakendudes tööturul ametites või uutes tööülesannetes, mis nõuavad teadmisi toiduteenuse hinnakujundusest; sh väikeettevõtjana majutus-toitlustusvaldkonnas.
• Aegunud oskustega inimesed (sh vanuses 50+), kes soovivad ümberõppe käigus omandada uusi teadmisi toiduteenuse hinnakujundusest, mis toetab sihtgrupi rakendumist tööturul alustava väikeettevõtjana majutus-toitlustusvaldkonnas.

Õpiväljundid:
• Loetleb toiduteenuse hinda mõjutavaid tegureid, oskab kirjeldada nende tähtsust ja proportsiooni hinnakujunduses;
• koostab lihtsamate einete (hommiku-, lõuna- ja õhtusöögid jm) menüüsid, lähtudes ettevõtte eripärast, sihtgrupist, õigusaktidest ja kaasajastatud toidusoovitustest;
• teab toiduainete töötlemisel tekkivate kadude olemust, nende arvestamise põhimõtteid ja rakendab neid oma töös;
• arvestab toiduainete kulu erinevateks einekordadeks;
• koostab roogade hinnakalkulatsioone, arvestades toiduainete töötlemisel tekkivate kadude ja hinnakujunduse põhimõtetega, sh Microsoft Exceli toel;
• nõustab klienti eine menüü koostamisel ja kalkuleerib kliendi poolt tellitud eine hinna.

Hind: Osalejale tasuta, rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames haridus- ja teadusministri 27.12.2019 käskkirja nr 1.1-2/19/346 alusel.
Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

NB! Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega https://www.aianduskool.ee/taienduskoolitus/taiend-oppekorraldus/ 

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Registreerimine kursusele lõpetatakse 3 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel. Lisainfo tel: 796 1549; 5346 1209 või koolitus@aianduskool.ee Grupi mittetäitumisel jätab Räpina Aianduskool endale õiguse kursuse alguse edasi lükkamiseks.

Kursusele registreerumise vorm

Osaleja nimi *
Isikukood *
E-mail *
Telefon *
Elukoha aadress *
Põhjendus ja lisainfo *
Kõrgeim omandatud hariduse tase *
Emakeel *
Tööga hõivatus *
Õpin hetkel
Olen tutvunud täienduskoolituse õppekorralduse ja kursuse õppekavaga *
Käesolevaga kinnitan, et luban enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Statistikaametile ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks *

Registreerumisvormi edastamine ei garanteeri kohta õppegrupis. Õppegrupi moodustamisel eelistab komisjon sihtgruppi kuulujaid.