Leinafloristika

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

Koht: Räpina Aianduskoolis
Aeg: 18.11. – 03.12. 2019 Koolituspäevad on E – T 18.-19.nov. ja 2.-3. dets. NB! Õppegrupp täitunud!
Maht: 34 ak tundi

Sihtgrupp: Lillepoes töötavad täiskasvanud, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes. Floristina tööd alustavad inimesed, kellel on algõpe läbitud. Eelistatud on madalama haridustasemega ja/või 50+ vanuses inimesed.

Koolituse alustamise nõuded:

  • Läbitud floristika algõpe.
  • Kuulumine sihtgruppi.
  • Valmisolek osaleda õppetöös.
  • Koolitusele tulija ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis ega ülikoolis tasemeõppes.

Kursuse läbinu:
a) eristab ja võrdleb erinevaid leinaseadete disaine ja rakendab oma töös
kompositsioonireeglitel põhinevaid disainielemente
b) määratleb ja valib sobivaid taimmaterjale, tehnilisi ja dekoratiivseid vahendeid ning
kasutab neid eesmärgipäraselt
c) valib õige tehnika ja töövõtted erinevate leinaseadete valmistamiseks
d) koostab kavandi ja kujundab ruumi vastavalt kavandile

ÕK_Leinafloristika

Hind: Osalejale tasuta, rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames haridus- ja teadusministri 18.12.2018 käskkirja nr 1.1-2/19/442 alusel.
Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine. Grupi mittetäitumisel jätab Räpina Aianduskool endale õiguse kursuse alguse edasi lükkamiseks.

NB! Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega https://www.aianduskool.ee/taienduskoolitus/taiend-oppekorraldus/ 

Kursusele registreerumise vorm

Nimi *
Isikukood *
Aadress *
Töökoht ja amet *
Haridustase *
Telefon *
E-post: *
Algõppe läbimise aeg ja koolitaja *
Koht *
Põhjendus ja lisainfo *
Registreerumisvormi edastamine ei garanteeri kohta õppegrupis. Õppegrupi moodustamisel eelistab komisjon sihtgruppi kuulujaid.