Lapse-õpilase tugiisiku koolitus

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

Koht: Tercare Koolituskeskus, Metsa 1, Põlva
Aeg: 25.10. – 29.11. 2019 Koolituspäevad on REEDED, algusega kell 9.00  NB!
Maht: 48 ak h

Koolitaja: Terje Paes

Sihtgrupp: Inimesed, kes soovivad saada tugiisikuks erivajadustega lastele lasteaias ja koolis.
Eelistatud on aegunud erialase haridusega 50+ inimesed ja madalama haridustasemega inimesed.

Õpiväljundid
Kursuse läbinu:
– eristab erivajadust ja kasvatuslikke erisusi ehk aktsenaute;
– mõistab erivajadustega laste isikupära (andekas, autistlik, hüperaktiivne, bipolaarne ja mõõdukas vaimupuue)
– kasutab koostöös lapsevanemate ja õpetajatega praktilisi suhtlemisoskusi;
– mõistab lapse erinevaid arengulisi etappe ja kriise;
– mõistab nii enda kui lapse stressi olemust, tagajärgi ja liigse pingega toimetulekut;
– teab konfliktide ennetamise ja juhtimise, eneseregulatsiooni põhimõtteid, ning praktilisi võtteid;
– suhtleb perekonnaga ja arvestab perekonna väärtuste ja lapsekasvatuse
põhimõtetega;

Hind: Osalejale tasuta, rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames haridus- ja teadusministri 10.09.2019 käskkirja nr 1.1-2/19/257 alusel.
Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine. Grupi mittetäitumisel jätab Räpina Aianduskool endale õiguse kursuse alguse edasi lükkamiseks.

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

NB! Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega https://www.aianduskool.ee/taienduskoolitus/taiend-oppekorraldus/ 


Registreerumisvormi edastamine ei garanteeri kohta õppegrupis. Õppegrupi moodustamisel eelistab komisjon sihtgruppi kuulujaid.