Kurus täitunud! RKT Talviste kasvuhoonekultuuride tootmine ja turustamine 9.okt.2012 (tasuta)

NB! Kursus täitunud. Registreerumine lõpetatud.
 
Õppeasutus:Räpina Aianduskool
TÄISKASVANUTE ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÖÖALASE KOOLITUSE ÕPPEKAVA LÜHIANDMED
 Õppekava nimetus:Talviste kasvuhoonekultuuride tootmine ja turustamine
kui õppekeel vene keel, siis võimalusel kursuse nimetus ka vene keeles ……
Õppekava kinnitatud: 15.04.1011 nr. 1-2/81
 
Õppekavarühm: Aiandus
Õppekeel: eesti keel

Koht: Räpina Aianduskool, Pargi 32, Räpina

Aeg: 9.okt. 2012 kell 9.00

Koolituspäevad: Koolitused toimuvad teisipäeviti: 9.okt (9.00-13.55); 16.okt (9.00-15.55); 23.okt. (9.00-15.55); 30.okt. (9.00-15.55); 6.nov; 13.nov; 20.nov ( kõik 9.00-15.00)

Õppejõud: Katrin Uurman, Tõnis Soopere, Tairi Albert, Anu Käär, Andi Normet

Hind: tasuta

Koolituse kogu maht ak. tundides (45 min.):

60

(Sellest 52 kontakttundi ja 8 iseseisva töö tundi)

s.h. – auditoorse töö (õpe loengu, seminari, õppetunni või koolis

määratud muus vormis) maht tundides

32

 

– praktilise töö (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine

õppekeskkonnas) maht tundides

20

 

– iseseisva töö maht tundides

8

 

Õppekava koostamise alus (kutsestandard ja kutse- või eriala riiklik või kooli õppekava või selle osa )

Aedniku kutsestandard, aianduse erialade riiklik õppekava (erioskused ja teadmised)

Kursuse läbiviimiseks vajalike sertifikaatide/litsentside olemasolu: x

Eesmärk (milliseid teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi omandatakse, õpitulemused)
 
Talviste kasvuhoonekultuuride sortimendi tundmine. Kaasaegsete kasvatustehnoloogiate valdamine.
Toodangu turustamisvõimaluste tundmine.
Kursuse läbinu teab ja tunneb:
 • peamisi potikultuure ja ajatatavaid sibullilli ning nende kasvatamistehnoloogiaid

 • talviste kasvuhoonekultuuride turustamisvõimalusi

oskab:
 • kasvatada erinevaid potikultuure, kasutates tänapäevaseid tootmistehnoloogiaid
 • ajatada sibullilli, kasutades tänapäevaseid tootmistehnoloogiaid
Sihtrühm ja selle kirjeldus
Koolituse sihtgrupiks on: taimede kasvatamisega tegelevad väikeettevõtjad, aednikud-aiandustöötajad
Optimaalne grupi suurus on 12 inimest
Koolitus on kavasse võetud kursuslate tagasisidelehtede, vastava info küsijate ja alustavate väikeettevõtjate soovil.
Õppegrupp komplekteeritakse eelregistreerimise alusel
Nõuded õpingute alustamiseks(millised eelnevad teadmised ja oskused on vajalikud, haridustase, koolitus või kogemus)
Sihtgruppi kuulumine
Algteadmised aiandusest
 

 

Õppekava struktuur
1. auditoorse töö teemad
nimetused ja mahud tundides
Käsitletavad põhiteemad on: – 32 tundi
 • Potikultuuride kasvatamistehnoloogiad: 14h

  • peamised talvised potikultuurid (alpikann, jõulutäht, priimula, gerbera, säntpoolia jt), nende sortiment

  • vajalikud vahendid ja materjalid potikultuuride tootmisel ja potikultuuride kasvatamine

  • kaasaegne kasvuhoone ja selle süsteemid

  • potikultuuride kahjustajad ja nende tõrje

 • sibullillede ajatamise tehnoloogiad: 12 h

  • ajatatavate sibullillede sortiment

  • vajalikud vahendid, materjalid sibullillede ajatamisel

  • sibullillede ajatamise tehnoloogilised võtted (Hollandi iiris, tulp, nartsiss, liilia)

  • ajatatavate sibullillede kahjustajad ja nende tõrje

 • tootmise ja turustamise planeerimine: 6h

  • potikultuuride tootmise ja turustamise planeerimine

  • sibullillede ajatamise ja turustamise planeerimine

2. praktilise töö lühikirjeldus – 20 tundi
nimetused ja mahud tundides
 • kasvuturba jt kasvusubstraatide valmistamine 2h

 • potikultuuride paljundamine 5h

 • sibullillede ajatamine 4h

 • õppekäik Räpina Aianduskooli kasvuhoonesse 1h

 • õppekäik Nurmiko’sse (kasvatamistehnoloogiad, tootmine ja turustamine) 8h

 
 
3. iseseisev töö (teema ja maht tundides, ei kuulu kontakttundide ja tasustavate tundide hulka)
 
Ühe potikultuuri või ajatatava sibullille tootmise ja turustamise planeerimine. 8h
 

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks
* 80% koolitustel osalemine
* iseseisva töö esitamine

 

Põhilektori või -õppejõu andmed (ees- ja perenimi, e-mail; kursuse läbiviimiseks vajalikku kompetentsust näitav kvalifikatsioon või õpi – või töökogemus)

Andi Normet – EMÜ katmikala lillekasvatuse õppejõud PHD ja 2011.aastast Räpina Aianduskooli katmikala lillekasvatuse vanemõpetaja. On praktik, kes tegeleb lillekasvatusega juba ligi 20 aastat ning viimasle kümnendil tegutseb ka FIE-na sibullillede tootjana. Andi.normet@aianduskool.ee

MSc Katrin Uurman – Räpina Aianduskooli kutse- ja vanemõpetaja, maastikuehituse eriala juhtõpetaja. katrin.uurman@ak.rapina.ee

Õppekava koostaja

Katrin Uurman – Räpina Aianduskooli kutse- ja vanemõpetaja, maastikuehituse eriala juhtõpetaja. katrin.uurman@ak.rapina.ee