Kodukoristusteenuse pakkumine

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

Koht: Räpina Aianduskool
Aeg: NB! UUS AEG! 05.04. – 13.04. 2019 Koolitus toimub R-L 05. – 06.04 ja R-L 12. – 13.04. algusega kell 9.00
Maht: 32 tundi

Sihtrühm:

  • Madalama haridustasemega (põhi- ja keskharidus) kuid ettevõtlikud täiskasvanud.
  • Erialase tasemehariduseta täiskasvanud, aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+.

Koolituse läbinu:

• Määrab koristustööde vajaduse ja järjekorra, võttes arvesse mustusastet, kokkulepitud puhtuseastet ning saadud kodukoristuse juhiseid.
• Valib koristustarvikud ja/või –masinad vastavalt mustusastmele ja pinnakattematerjalile.
• Valib ja doseerib koristusaine vastavalt mustusele ja pinnakattematerjalile, arvestades mustuse liiki ja pinnakattematerjali ning järgides kasutusjuhendit.
• Puhastab seinad ja põrandad, mööbli ja esemed mustusest, kasutades sobivaid koristusmeetodeid, -tarvikuid, -aineid ja /või –masinaid.
• Selgitab hinnapakkumise põhimõtteid.

Hind: Osalejale tasuta, rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames haridus- ja teadusministri 18.12.2018 käskkirja nr 1.1-2/19/442 alusel.
Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine. Grupi mittetäitumisel jätab Räpina Aianduskool endale õiguse kursuse alguse edasi lükkamiseks.

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

NB! Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega https://www.aianduskool.ee/taienduskoolitus/taiend-oppekorraldus/ 

Kursusele registreerumise vorm

Osaleja nimi *
Isikukood *
E-mail *
Isiklik telefon *
Elukoha aadress *
Põhjendus ja lisainfo *
Kõrgeim omandatud hariduse tase *
Emakeel *
Tööga hõivatus *
Õpin hetkel
Olen tutvunud täienduskoolituse õppekorralduse ja kursuse õppekavaga *
Käesolevaga kinnitan, et luban enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Statistikaametile ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks *