Keskkonnakaitse ja loodushoid. Koolitus konsulentidele.

 

Koht: Räpina Aianduskool, Pargi 32, Räpina

Maht: 100 tundi
Aeg:19.okt.2016 – 30.apr. 2019

Koolitus koosneb 6 moodulist ajavahemikus 16.okt 2016 – 1.mai 2019

Moodulid läbitakse järgmiseks ajaks:

I moodul (16h)  19.-20.okt. 2016
II moodul (44h)  16.nov. 2016- 22.veebr. 2017;
III moodul (9h)   15.märts 2017;
IV moodul (18h)  27.sept. ja 11.okt. 2017;

VI moodul (10h) – Põllumajandus ja välisõhu kaitse, kliimamuutused – Räpina Aianduskoolis Pargi 32, Räpina  10. aprill 2018  kell 11:00 – 18:30
AJAKAVA (6.moodul)10.04.2018

V moodul  (12h) – Põllumajandus ja mullakaitse – Räpina Aianduskoolis Pargi 32, Räpina  11. aprill 2018   kell 9:00 – 14:10

AJAKAVA – V moodul 11.apr.2018)

Koolitus sisaldab auditoorset ja praktilist õpet (väliõpe) ning kodutööd (6). Koolituse lõpuks valmib igal osalejal õpimapp.

Osalustasu: Kursus on sihtgrupipõhine ja osalejale tasuta (koolitus, õppepäeval toitlustamine)

Kursuse rahastaja: Eesti riik  ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (EAFRD)

Majutusvõimalused Räpinas, Tartus

NB! Ööbimistasu ei kuulu koolitustasu hulka.

Sihtgrupp:   

 1. Koolitusel võib osaleda isik, kes vastab vähemalt ühele järgmistest nõuetest:
 • isik, kellele on kutseseaduses sätestatud alusel ja korras antud konsulendi kutse ja tal on kehtiv kutsetunnistus;
 • isik, kellele kutseseaduse alusel ja korras antud konsulendi kutsetunnistuse kehtivuse lõppemisest ei ole möödunud rohkem kui 12 kuud (osaleja andmetega koos tuleb esitada kehtinud kutsetunnistuse koopia);
 • isik, kes on Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 71 lg 1 sätestatud valikumenetluse kohaselt valitud nõustamisteenuse osutajaga lepingulises suhtes ning tegeleb põllu- või maamajandusliku nõustamisteenuse osutamisega.
 1. Koolitusel osalemine on riigiabi Euroopa Liidu suuniste riigiabi kohta põllumajandus- ja metsandussektoris ning maapiirkondades aastateks 2014–2020 (ELT C 204, 01.07.2014, lk 1–97) (edaspidi riigiabi suunised) II osa 3. peatüki jao 3.6 tähenduses, kui koolitusel osaleb ettevõtja konkurentsiseaduse tähenduses või tema töötaja, osanik, aktsionär, liige või juhtorgani liige.
 2. Riigiabi saaja on ettevõtja, kes osaleb ise või kelle töötaja, osanik, aktsionär, liige või juhtorgani liige osaleb koolitusel.
 3. Riigiabi saaja esitab enne koolituse algust toetuse saajale(koolitajale) riigiabi suuniste I osa 3. peatüki jao 3.4 punktis 71 nimetatud abitaotluse.
 4. Riigiabi saaja ei või olla raskustes olev ettevõtja riigiabi suuniste I osa 2. peatüki jao 2.4 punkti 35alapunkti 15 tähenduses.

Täpsem õppekava avanemb lingilt:

ÕPPEKAVA

Vajalik eelregistreerimine.

NB! Esimese mooduli läbinutel pole vajalik uuesti teise mooduli koolitusele registreeruda ( va. loobumised)

 

Registreerimisel tuleb aknasse „Põhjendused ja lisainfo“ kindlasti märkida järgmist:

 • konsulendi puhul kutsetunnistuse number (viimase 12 kuu jooksul kehtivuse kaotanud kutsetunnistuse puhul tuleb esitada kutsetunnistuse koopia)
 • kutsetunnistuse puuduja kirjutab, kas ja millise nõustamisteenuse osutajaga on ta lepingulises suhtes ning tegeleb põllu- või maamajandusliku nõustamisteenuse osutamisega.
 • riigiabi saaja puhul ettevõtja täpne nimi ja registri kood.

Info ja  kursusele registreerimine Räpina Aianduskooli kodulehel www.aianduskool.ee või tel 7961 549 ja 53 461 20