Keskkonnakaitse ja loodushoiu täienduskoolitus konsulentidele

NB!  Räpina Aianduskool annab teada, et kursus „Keskkonnakaitse ja loodushoiu täienduskoolitus“ 100h konsulentide 2. grupi õppetegevuse algab 30. jaanuaril kell 12.00!

Koolitus koosneb 6.moodulist ajavahemikus 2018 – 2019.

I moodul  2 õppepäeva 16h   30. – 31. jaanuar 2018   I mooduli ajakava
II moodul  6 õppepäeva 44h
III moodul  1 õppepäev 9h
IV moodul  2 õppepäeva 18h
V moodul   1 õppepäev 8h
VI moodul  1 õppepäev 8h

Koolitus sisaldab auditoorset ja praktilist õpet (väliõpe) ning kodutööd (6). Koolituse lõpuks valmib igal osalejal õpimapp.

Sihtgrupp:   

  1. Koolitusel võib osaleda isik, kes vastab vähemalt ühele järgmistest nõuetest:
  • isik, kellele on kutseseaduses sätestatud alusel ja korras antud konsulendi kutse ja tal on kehtiv kutsetunnistus;
  • isik, kellele kutseseaduse alusel ja korras antud konsulendi kutsetunnistuse kehtivuse lõppemisest ei ole möödunud rohkem kui 12 kuud (osaleja andmetega koos tuleb esitada kehtinud kutsetunnistuse koopia);
  • isik, kes on Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 71 lg 1 sätestatud valikumenetluse kohaselt valitud nõustamisteenuse osutajaga lepingulises suhtes ning tegeleb põllu- või maamajandusliku nõustamisteenuse osutamisega.
  1. Koolitusel osalemine on riigiabi Euroopa Liidu suuniste riigiabi kohta põllumajandus- ja metsandussektoris ning maapiirkondades aastateks 2014–2020 (ELT C 204, 01.07.2014, lk 1–97) (edaspidi riigiabi suunised) II osa 3. peatüki jao 3.6 tähenduses, kui koolitusel osaleb ettevõtja konkurentsiseaduse tähenduses või tema töötaja, osanik, aktsionär, liige või juhtorgani liige.
  2. Riigiabi saaja on ettevõtja, kes osaleb ise või kelle töötaja, osanik, aktsionär, liige või juhtorgani liige osaleb koolitusel.
  3. Riigiabi saaja esitab enne mooduli algust toetuse saajale(koolitajale) riigiabi suuniste I osa 3. peatüki jao 3.4 punktis 71 nimetatud abitaotluse.
  4. Riigiabi saaja ei või olla raskustes olev ettevõtja riigiabi suuniste I osa 2. peatüki jao 2.4 punkti 35 alapunkti 15 tähenduses.

Osalustasu: Kursus on sihtgrupipõhine ja osalejale tasuta (koolitus, õppepäeval toitlustamine)

Kursuse rahastaja: Eesti riik  ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (EAFRD)

Majutusvõimalused Räpinas: Räpina AK õpilaskodu Nooruse 1, Räpina. Ööbimiskoht tuleb osalejal endal broneerida tel.; 53333554, ööpäev 10€.

Majutusvõimalused Räpinas
NB! Ööbimistasu ei kuulu koolitustasu hulka.

Vajalik eelregistreerimine. Registreerimine kursusele lõpetatakse    25. jaanuar 2018

NB! Registreerimisel tuleb aknasse „Põhjendused ja lisainfo“ kindlasti märkida järgmist:

    *konsulendi puhul kutsetunnistuse number (viimase 12 kuu jooksul kehtivuse kaotanud kutsetunnistuse puhul tuleb esitada kutsetunnistuse koopia)

   * kutsetunnistuse puuduja kirjutab, kas ja millise nõustamisteenuse osutajaga on ta lepingulises suhtes ning tegeleb põllu- või maamajandusliku nõustamisteenuse osutamisega.

    *riigiabi saaja puhul ettevõtja täpne nimi ja registri kood.

 

NB! 3 tööpäeva enne koolituse algust tuleb osalejal saata eda.gross@aianduskool.ee  aadressile:

  1. kutsetunnistuse koopia või lõppenud tunnistuse koopia
  2. riigiabi saaja tõend

Info ja  kursusele registreerimine Räpina Aianduskooli kodulehel www.aianduskool.ee või tel 7961 549 ja 53 461 209

Täpsem õppekava avaneb lingilt:

Õppekava