Hooajalised toataimed (jõululilled), kasvatamine ja hooldamine.

HOOAJALISED TOATATIMED (JÕULULILLED), KASVATAMINE JA HOOLDAMINE

Koht: Räpina Aianduskool, Pargi 32, Räpina;  klass 406
Aeg: 12.nov.- 10.dets. 2015 kell 11.00-15.30
Kursuse maht: 32h
Hind: 100€
Õppejõud: Katrin Uurman-Räpina AK kutseõpetaja, õpetaja-metoodik, Täiskasvanute koolitaja, tase 6, Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia magistrant

Õppe kogumaht on 32 tundi, mis läbitakse järgmiselt:
• teoreetiline õpe Räpinas – 4 tundi
• praktiline õpe Räpinas – 6 tundi
• e-õpe – 17 tundi
• iseseisev töö – 5 tundi

Õppepäevad ja tööde esitamise tähtajad:
1. õppepäev Räpinas – 12. november 2015 (5 (2+3) tundi)
1. teema e-õppena – 22. november 2015
2. teema e-õppena – 29. november 2015
3. teema e-õppena – 6. detsember 2015
2. õppepäev Räpinas – 10. detsember 2015 (5 (2+3) tundi)

Räpinas toimuvate õppepäevade ajakava:
11.00-12.30 õppetegevus
12.30-13.15 lõuna
13.15-15.30 õppetegevus

Sihtgrupp
Koolituse sihtgrupiks on aianduskeskuste ja –poodide klienditeenindajad ning töötajad, aiandusega tegelevad väikeettevõtjad ja kõik huvilised, kes ei oma eelteadmisi toataimede kasvatamisest.

Õppe alustamise tingimused:
Kursuse läbimiseks on vajalik osalejal igapäevane arvuti kasutusvõimaluse ja internetiühenduse olemasolu.

Kursuse eesmärk:
Õpetusega taotletakse, et kursuse läbinu omab ülevaadet hooajalistest ja enamkasvatatavatest toataimedest, nende nõudetest kasvukohale. Paljundab ja noorendab toataimi. Planeerib, rajab ja hooldab hooajalise istutusseade. Kasutab oma töös vajalikke infoallikaid, materjale, tööriistu ja seadmeid sh IKT-vahendeid ja hindab leitava info usaldusväärsust. Lähtub töötamisel tööohutusest ja keskkonnanõuetest.

Õpiväljundud:
Kursuse läbinu:
-kirjeldab toataimede tähtsust, olemust, kasvu- ja arengufaase,
-tunneb hooajalisi (jõulu-) ja enamkasutatavaid toataimi ning nende nõudeid,
-kirjeldab kasvusubstraatide ja istutusanumate omadusi,
-valib taimele sobiliku istutusanuma ja substraadisegu,
-hooldab toataimi,
-paljundab ja noorendab toataimi,
-planeerib, rajab ja hooldab hooajalise istutusseade,
-kasutab töös erinevaid infoallikaid, materjale, tööriistu ja vahendeid, sh IKT-vahendeid ning hindab info usaldusväärsust,
-töötab ennast ja keskkonda säästvalt.

Nõuded õpingute lõpetamiseks:
Õpingute lõpetamise eelduseks on 100% osalemine teoreetilises ja praktilises õppetegevuses ning esitab õigeaegselt ettenähtud tööd.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Tunnistus – Aktiivne osalemine õppetöös (32 tundi) ja nõuetele vastavate ülesannete ja tööde õigeaegne esitamine.
Dokumenti ei väljastata kui õppija ei ole osalenud koolitusel ettenähtud mahus (32 tundi).

Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner. Lisainfot koolituskaardi kohta leiate töötukassa lehelt