Floristika algõpe

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne
Koht: Räpina Aianduskool, Aianduse 6, Räpina
Aeg: 29.06. – 17.07. 2020  Koolituspäevad on E – K 29.06. – 01.07., E – K 06.07. – 08.07. ja N – R 16.07. – 17.07. NB! Registreerumine lõppenud!
Maht: 64 ak h (60 kontakttundi)

Sihtgrupp: Erialase floristi tasemehariduseta täiskasvanud ja/või aegunud oskustega (floristi õpingutest möödunud vähemalt 10 aastat) täiskasvanutele, kes on alustanud või plaanivad alustada töötamist lillepoes. Eelistatud on madalama haridustasemega inimesed ja aegunud oskustega 50+ inimesed. Kursusel ei saa osaleda inimesed, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal või kes töötavad õpetajana.

Juhendajad: Pille Peterson, Leili Alaoja-Rein ja Ülle Sarnit

Õpiväljundid:
Kursuse läbinu:

  • püstitab tööülesande lähtudes lilleseade tööde  eripärast, taimmaterjali määramisel kasutab eesti- ja ladinakeelseid taimenimetusi;
  • planeerib ajakasutust, arvestades tellimuse raskusastet, mahukust, kontrollib materjalide ja töövahendite olemasolu;
  • valib töö disaini (asetusviisi), lähtudes tööülesandest ja materjalidest, arvestab kompositsiooni- ja värvusõpetuse reegleid;
  • valmistab lilleseaded, kasutab sobivaid materjale, ohutuid töövõtteid ja sobivat tehnikat, hoiab korras töökoha;
  • kujundab ja kirjutab kaunis kirjas õnnitlus- ja lauakaarte, kuulutusi jms.

Hind: Osalejale tasuta, rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames haridus- ja teadusministri 27.12.2019 käskkirja nr 1.1-2/19/346 alusel.
Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

NB! Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega https://www.aianduskool.ee/taienduskoolitus/taiend-oppekorraldus/ 

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Registreerimine kursusele lõpetatakse 3 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel. Lisainfo tel: 796 1549; 5346 1209 või koolitus@aianduskool.ee Grupi mittetäitumisel jätab Räpina Aianduskool endale õiguse kursuse alguse edasi lükkamiseks.
REGISTREERUMINE LÕPPENUD
Registreerumisvormi edastamine ei garanteeri kohta õppegrupis. Õppegrupi moodustamisel eelistab komisjon sihtgruppi kuulujaid.