Floristika algõpe

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

Aeg: 7. – 22.oktoober 2019 Koolituspäevad on E – T: 7.-8.okt., 14.-15.okt. ja 21.-22. okt.
Koht: Leeri Lillesalong, Poe 10, Tartu
Maht: 52 ak h (48 kontakttundi)

Sihtgrupp: Erialase floristi tasemehariduseta täiskasvanud ja/või aegunud oskustega (floristi õpingutest möödunud vähemalt 10 aastat) täiskasvanutele, kes on alustanud või plaanivad alustada töötamist lillepoes. Eelistatud on madalama haridustasemega inimesed ja aegunud oskustega 50+ inimesed.

Õpiväljundid:

Kursuse läbinu:

  • püstitab tööülesande lähtudes lilleseade tööde  eripärast, taimmaterjali määramisel kasutab eesti- ja ladinakeelseid taimenimetusi;
  • planeerib ajakasutust, arvestades tellimuse raskusastet, mahukust, kontrollib materjalide ja töövahendite olemasolu;
  • valib töö disaini (asetusviisi), lähtudes tööülesandest ja materjalidest, arvestab kompositsiooni- ja värvusõpetuse reegleid;
  • valmistab lilleseaded, kasutab sobivaid materjale, ohutuid töövõtteid ja sobivat tehnikat, hoiab korras töökoha;

Hind: Osalejale tasuta, rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames haridus- ja teadusministri 18.12.2018 käskkirja nr 1.1-2/19/442 alusel.
Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine. Grupi mittetäitumisel jätab Räpina Aianduskool endale õiguse kursuse alguse edasi lükkamiseks.

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

NB! Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega https://www.aianduskool.ee/taienduskoolitus/taiend-oppekorraldus/