NB! Kursus täitunud.Floristide tootekoolitus 14.-30.mai 2014 H. tasuta

NB! Kursus täitunud. Registreerumine lõpetatud.

Õppekava nimetus: Floristide tootekoolitus

Õppepäevad: K14.-R16.05; N29.-R30.05. 2014, koolituse algus kell 10.00-17.00

Hind: tasuta, koolitust rahastab Euroopa Liit  ja Eesti riik
Õppekava kinnitamise kuupäev ja käskkirja nr. . 1-19/26 27.02.2014
Õppekavarühm (lähtudes ühtsest hariduse liigitusest ISCED 97): aiandus/floristika
Õppekeel: eesti keel
Õppekava kogumaht ak. tundides (45 min.) ja struktuur: 40
s.h kontaktõppe maht ak. tundides (45 min.): 40
Millest: auditoorse töö (õpe loengu, seminari, õppetunni või koolis määratud muus vormis) maht ak. tundides 10
praktilise töö
maht ak. tundides 30
– ja õpetaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht ak. tundides (kui on) 0
Õppekava koostamise alus (kutsestandard ja kutse- või eriala riiklik või kooli õppekava või selle osa )
Räpina Aianduskooli floristika õppekava

Kursuse läbiviimiseks vajalike sertifikaatide/litsentside olemasolu: X

Sihtrühm ja selle kirjeldus:Vähese töökogemusega madala haridustasemega inimesed või aegunud kvalifikatsiooniga floristid
Osalejaid: 10. Suurema grupi ( sageli individuaalne) juhendamine niivõrd praktilisel koolitusel pole võimalik

Õppe alustamise nõuded: puuduvad

Õppe eesmärk:
Süvendada teadmisi floristikas, tõstes konkurentsivõimet tööturul madala haridustasemega inimeste hulgas, kes töötavad või soovivad töötada antud valdkonnas

Õpiväljundid:
• eristab ja rakendab kasutusel olevaid lilleseade disaine
• rakendab oma töös kompositsioonireeglitel põhinevaid disaini elemente
• määratleb ja valib erinevaid taimmaterjale ja tehnilisi abivahendeid ning oskab neid eesmärgipäraselt kasutada
• valib õige tehnika ja töövõtted ning valmistab erinevaid lilleseadeid
• kasutab ohutult tööriistu

Õppe sisu (peamised teemad ja alateemad);
1. auditoorse töö teemad nimetused ja mahud tundides
a)Floristi töövahendid ja materjalid 2h
b)Kompositsiooni reeglid, 6h
c)Tehnikad lilleseades 2h

2. praktilise töö lühikirjeldus nimetused ja mahud tundides
a) Kompositsioonireeglitel põhinevad installatsioonid (10 h)
b) Kimbu ja seade valmistamise erinevad disainivõtted ( 20 h)

2. iseseisev töö : puudub
Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid :
1. Kursusel osalemine vähemalt 80% ulatuses,
Hinnatakse:
2. kimp
– Kompositsioon ( proportsioon, kuldlõige, valitud rütm, materjali paigutus)
– värvus (lahendus, paigutus, tasakaal)
– tehnika (matrerjali töötlus, säilivus, töö kvaliteet)
3.seade

– Kompositsioon ( proportsioon, kuldlõige, valitud rütm, materjali paigutus)
– värvus (lahendus, paigutus, tasakaal)
– tehnika (matrerjali töötlus, säilivus, töö kvaliteet)

Hindamine on mitteeristav: arvestatud või mittearvestatud
Põhilektori või -õppejõud :
Leili Alaoja- Rein