Eesti keel algtaseme läbinule

EESTI KEEL MUUKEELSETELE

Koht: Räpina Aianduskool, Aianduse 6, Räpina
Aeg: Kinnitatakse hiljemalt 15. september 2019
Maht: 150 ak tundi, millest 135 kontakttundi ja 15 tundi iseseisvat tööd.
Koolitaja: Koidula Rauk

Sihtgrupp: eesti keelest erineva kodukeelega täiskasvanud õppijad, kelle vähene eesti keele oskus ei võimalda neil siseneda tööturule.
Koolituse alustamiseks on vajalik läbitud A2 taseme keeleõppekursuse või omandanud selle taseme keeleoskuse iseseisvalt.

Õpiväljundid:
Õppija:
1. selgitab, kuidas ta väärtustab eesti keele õppimist ja eesti kultuuri tundmaõppimise vajadust;
2. on motiveeritud eesti keelt igapäevasuhtluses kasutama ning saab hakkama igapäevastes suhtlusolukordades tuttavatel teemadel ning ise kaasa rääkida;
3. püüab aru saada aktuaalseid päevasündmusi kajastavatest artiklitest ja telesaadetest ning
4. oskab leida endale vajalikku infot eestikeelsetest meediaväljaannetest, reklaamitekstidest ja kuulutustest;
5. oskab kasutada fraase ja lauseid, et kirjeldada oma perekonda, elutingimusi, hariduslikku tagapõhja, oma tööd ja hobisid;
6. saab aru päevakajaliste raadio- ja telesaadete põhisisust;
7. oskab edasi anda jutu, raamatu, filmi, sündmuse kohta olulist infot;
8. oskab kirjutada eesti keeles isiklikku kirja ning selgitada oma seisukohti ja plaane.

Hind: 375€
Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine. Õppegrupi mittetäitumisel on Räpina Aianduskoolil õigus kursuse algust edasi lükata.

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

NB! Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega https://www.aianduskool.ee/taienduskoolitus/taiend-oppekorraldus/ 

Kursusele registreerumise vorm

Osaleja ees- ja perekonnanimi *
Isikukood *
E-mail *
Osaleja telefon *
Elukoha aadress *
Tööga hõivatus
Kõrgeim omandatud hariduse tase
Olen tutvunud täienduskoolituse õppekorralduse ja kursuse õppekavaga *
Lisainfo koolitajale
Arve saaja andmed, kui maksja pole koolitusel osaleja