NB! Kursus täitunud! Aianduslike ja talumajanduslike väikevormide ehitamine 29.01.2014 H: tasuta RKT

NB! Kursus täitunud! Registreeimine lõpetatud

 

AIANDUSLIKE JA TALUMAJANDUSLIKE VÄIKEVORMIDE EHITAMINE

Aeg: K29.jaan. kell 9.00 -R21.märts 2014
Koolituspäevad: K29.-R31.jaan. Moostes
E17.veebr. kell 13.00-18.00
T18.veebr. kell 9.00-17.30 Räpinas
E17.-R21.märts Moostes
Õppejõud: Margus Palolill, Andres Uus

ÖÖBIMISVÕIMALUS: Mooste Mõisa külalistemajas;
Räpina Aianduskooli õpilaskodus Nooruse 1, tel.: 53 333 554 NB! ööbimine ei kuulu koolitushinna sisse. Ööbimise broneerib kursusel osaleja ise.

Hind: tasuta,  Riiklik Koolitustellimus, koolitust finantseerib Euroopa Liit ja Eesti riik

 

Õppeasutus: Räpina Aianduskool

TÄISKASVANUTE ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÖÖALASE KOOLITUSE ÕPPEKAVA LÜHIANDMED

 Õppekava nimetus:Aianduslike ja talumajanduslike väikevormide ehitamine

 Õppekava kinnitamise kuupäev ja käskkirja nr.1-19/62 27.05.2013

 Õppekavarühm: Ehitus ja tsiviilrajatised

 Õppekeel: eesti keel

Koolituse kogu maht ak. tundides (45 min.):

80

s.h. – auditoorse töö (õpe loengu, seminari, õppetunni või koolis

määratud muus vormis) maht tundides

16

– praktilise töö (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine

õppekeskkonnas) maht tundides

64

  • õpetaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht tundides

0

Õppekava koostamise alus

Räpina Aianduskooli maastikuehituse eriala õppekava; Palkmaja ehitaja kutsestandard

Kursuse läbiviimiseks vajalike sertifikaatide/litsentside olemasolu: x

Eesmärk: Madala haridustaseme ja madala erialaste oskustega või kvalifikatsioonita töötajate oskuste/lisaoskuste arendamine

Õpiväljundid (milliseid teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi omandatakse, õpitulemused)

  • oskab nimetada tööandlusseadusel põhinevaid lepinguid ja kirjeldada nende olemust

  • teab ja oskab nimetada ettevõtlusvorme ja kirjeldada nende tegutsemise põhimõtteid

  • oskab valida oskuslikult õigeid materjale ja töövahendeid vastavalt lähteülesandele

  • oskab kasutada rõhtpalkseina nurgaseotiste ehitamisel ja paigaldamisel õigeid tehnoloogilisi võtteid ja teostada karkassi erinevaid nurkseotisi

  • oskab ehitada erinevaid puitmaterjalist tarindeid ja neid nõuetekohaselt paigaldada

  • oskab ühendada prusse/palke ehitise vundamendiga kasutades õigeid tehnoloogilisi võtteid

Sihtrühm ja selle kirjeldus:

Õppegrupp on kokku pandud piirkonna nõudlust arvestades. Koolitus on mõeldud madala haridustasemega ehitusettevõtete töötajatele ja väikeettevõtlust alustavate inimeste oskuste arendamiseks või lisaoskuste saamiseks

Optimaalne grupi suurus on 8 inimest

Nõuded õpingute alustamiseks

* Ehitusettevõtete madalama haridustasemega (põhihariduseta, põhi-, keskharidusega) töötajad, madala ning aegunud kvalifikatsiooniga või kvalifikatsioonita töötajad, kvalifikatsioonita või madala haridustasemega väikeettevõtlusega alustajad

* Kasuks tulevad ehitusalased algteadmised

Õppekava struktuur

1. auditoorse töö teemad

.Tööseadusandlus 6h

Tööõigus

– Lepingute tüübid, nende sõlmimine, poolte õigused ja kohustused.

– Tööaeg, puhkeaeg ja puhkus

– Töötervishoiu ja tööohutusalane korraldus ettevõttes

Ettevõtluse põhialused 10h

– Ettevõtluse olemus, arengutendentsid Eestis

– Väikeettevõtluse roll majanduses

– Väikeettevõtjaks kujunemise motiivid, tõukejõud. Ettevõtlusriskid

– Ettevõtte juriidilised vormid ( FIE, OÜ, pereettevõte ) ja nende erisus

– Ettevõtte asutamise eelsed toimingud

Aianduslike- ja talumajanduslike väikevormide ehitamine

Teoreetiliselt käsitletavad teemad:4h

Tööjoonise lugemine. Tööohutusnõuded. Materjali valik, koguste arvutamine ja tellimine. Vundamendid. Põhilised tööoperatsioonid ümar- ja saematerjalidest väikevormide ehitamisel: mõõtulõikamine, hööveldamine, tappimine, puurimine; nurga lõikus. Väikevormide montaaž ja viimistlemine: aluspinnas ja vundamendid, aluspinna loodimine, väikevormide sidumine aluspinnase või vundamendiga, montaaž (sh vajadusel katuse paigaldamine) ja viimistlemine. Väikevormide hooldamine.

2. praktilise töö lühikirjeldus

nimetused ja mahud tundides

Aianduslike- ja talumajanduslike väikevormide ehitamine 60h

EHITUSMATERJAL. Ehituspalgid ja saematerjal. Palkide varumine ja ladustamine. Ehituspalkide ettevalmistamine ja töötlemine. Palkide ettevalmistamine: koorimine, tahumine. Saematerjali valimine ja ettevalmistamine. 14h

2.PALKIDE VARAMINE: vara kuju, lahtine vara, kinnine vara. 8 h

3.NURGASEOTISED. Seotiste tüübid: pikknurgaseotised, lühinurkade põhitüübid . Tuuletapiga seotised. 14 h

4.PUITEHITISTE KONSTRUKTSIOONID. Vundament. Palkidest ja saematerjalist ehitamine. Esimese raiekorra tegemine, tappimine. Palkide jätkamine ja kinnitamine, talade paigaldamine salapulgad. 14 h

5.Spetsiifilised tööd puitehitiste juures. Pruss-sõrestik ehitiste ja palkehitiste spetsiifika. Isolatsioonimaterjali paigaldamine . Ühendusdetailide paigaldamine. Palkseina vajumine ja vajumisvaru arvestamine. Posti paigaldamine. Reguleeritava toe paigaldamine. Ehitise puitosa viimistlemine . 14h

Nõuded õpingute lõpetamiseks

* 80% koolitusel osalemine

* Arvestuse sooritamine. Arvestuse hindamise aluseks aluseks on õpiväljundid. Hindamine on arvestuslik. Arvestus loetakse sooritatuks kui 10 punktisest hindamisskaalast on täidetud 60%

Põhilektori või -õppejõu andmed :

Põhiõppejõde on kaks. Mõlemad on kogemustega praktikud.

Margus Palolill, MTÜ Vanaajamaja, palkehituse kursuste õpetaja.

On tegelenud puithoonete taastamise ja ehitamisega ligi 10 aastat. Õppetöö ja hobi korras uurinud Eesti saviehitisi.Haridus kõrgem

2005- 2007 Tartu Ülikool, geoloogia MSc

2000- 2005 Tartu Ülikool, keskkonnatehnoloogia BSc

Teenistuskäik

2009- MTÜ Vanaajamaja, õpetaja (palkehitus)

2009-2011 Räpina Aianduskool, puitehituse õpetaja

2007- 2008 OÜ Saulerman, vanade hoonete renoveerimise spetsialist

2006 Tartu Ülikool, geoloogia instituut, insener

2004- 2006 OÜ Saulerman, palkmajade ehitaja

Täiendkoolitused

2011 Raietöölise väljaõppe koolitus (Räpina Aianduskooli täiendõppekursus)

2009- 2010 Traditsiooniliste ehitiste taastamise koolitussari (MTÜ Vanajajamaja ja MTÜ Seto Käsitüü Kogo)

[Form id=”11″]